Dne 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.), nařízení vlády týkající se bližšího vymezení druhů a množství omamných a psychotropních látek (OPL) pro potřeby nového trestního zákoníku (č. 467/2009 Sb.) a které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé (č. 455/2009 Sb.). Dne 1. 7. 2017 pak nabyl účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (č. 250/2016 Sb.) a s ním související zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Tím došlo ke změnám v oblasti posuzování trestní odpovědnosti za nedovolené nakládání s OPL, tedy v oblasti tzv. drogových trestných činů. V souvislosti s těmito změnami se Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Národní protidrogová centrála Policie ČR a Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze rozhodly vydat společné stanovisko pro potřeby médií i široké veřejnosti s cílem předejít mylným interpretacím nově definovaného právního rámce, zejména těm o “legálních” či “povolených” nebo “beztrestných” množstvích drog:

  • Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy: v malém množství v přestupkovém řízení; v množství větším než malém v řízení trestním. Subjekty, které jsou oprávněny drogy přechovávat, definuje zákon (patří sem např. zdravotnická zařízení, lékárny, laboratoře apod.). I pokud tedy drogy přechovává uživatel drog nebo závislý, jedná se vždy o protiprávní jednání.
  • Za neoprávněné přechovávání malého množství jakékoliv drogy pro vlastní potřebu může být dle zákona o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.) v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15 000 Kč.
  • Za neoprávněné přechovávání konopných drog pro vlastní potřebu v množství větším než malém může být uložen trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
  • Za neoprávněné přechovávání jiné omamné nebo psychotropní látky než konopné v množství větším než malém hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
  • Neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahujících drogy pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy. V malém množství (nebo výlučně pro potřeby alternativní léčby) v přestupkovém řízení; v množství větším než malém v řízení trestním.
  • Za neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahujících drogy pro vlastní potřebu v malém množství může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15 000 Kč.
  • Za neoprávněné pěstování rostliny konopí pro vlastní potřebu v množství větším než malém může být uložen trest odnětí svobody až na šest měsíců, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
  • Za neoprávněné pěstování houby nebo jiné rostliny než konopí pro vlastní potřebu v množství větším než malém hrozí trest odnětí svobody delší, a to až na jeden rok, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
  • Vyšší než výše uvedené tresty může soud udělit v případě spáchání uvedených trestných činů “ve větším rozsahu”, “ve značném rozsahu” nebo “ve velkém rozsahu”, viz znění zákona. Tyto rozsahy nejsou definovány textem zákona, ale „pouze“ výkladovou praxí Nejvyššího soudu (sp.zn. Tpjn 301/2013 ze dne 13. března 2014).
  • Dělení drog na konopné drogy a jiné drogy, eventuálně rostliny konopí a jiné rostliny a houby obsahující drogy, zákon používá pouze v případě přechovávání a pěstování pro vlastní potřebu v množství větším než malém. Jakékoliv další způsoby nedovoleného nakládání (např. prodej, dovoz, vývoz) jsou ze zákona trestány stejně bez ohledu na typ drogy. Praxe ale v některých případech mezi jednotlivými druhy drog zejm. při ukládání trestů rozlišuje.

Od 1. 1. 2010 platilo vládní nařízení (vyhláška), stanovující množství drog považované za malé (u konopných drog šlo o max. 15 g marihuany a 5 g hašiše). Toto nařízení zrušil Ústavní soud rozhodnutím z 23. 7. 2013 s odůvodněním, že kritérium trestnosti musí vyplývat přímo ze zákona, nikoli z nižší právní normy. Zároveň díky tomuto rozhodnutí ÚS není vláda oprávněna měnit seznamy zakázaných látek vládním nařízením, ale pouze změnou zákona. Změna se netýká případů zjištěných před vyhlášením rozhodnutí Ústavního soudu.

Dne 13. března 2014 přijal Nejvyšší soud stanovisko (sp.zn. Tpjn 301/2013 ze dne 13. března 2014), které definuje nové limity “malého množství” drog. Nejedná se o závazná čísla, ale doporučení, kterým by se měly policejní a justiční orgány při posuzování řídit, mohou však zohledňovat i další skutečnosti. U konopných drog se za malé množství podle Nejvyššího soudu nově považuje max. 10 gramů sušeného konopí (marihuany) nebo 5 gramů hašiše. Více informací naleznete zde.

Podrobnější informace poskytují:

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky

Centrum adiktologie 1. LF UK a VFN

Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR

Národní protidrogový koordinátor

Zdroje: drogy-info.cz, ČTK, pravniprostor.cz